Hạ tầng giao thông đường bộ đã được cải thiện rõ rệt trong năm vừa qua, cả nước có tổng số 13 tuyến đường cao tốc, 146 tuyến đừng quốc lộ chính với tổng chiều dài là 23.816 km, trong đó chủ yếu là đường bê tông nhựa.

Ngoài ra còn có 998 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài là 27.176 km, 8680 tuyến đường huyện (57.294 km), 61.402 tuyến đường xã, 23.495 tuyến đường đô thị, 168.888 tuyến đường giao thông nông thôn. Đường chuyên dùng cũng có 2.476 tuyến với tổng chiều dài là 2.476 km.

Bảng: Hạ tầng giao thông đường bộ
TT Loại đường Tổng số tuyến Tổng chiều dài (Km) Phân loại theo kết cấu mặt đường (Km)
Bê tông xi măng BTXM Bê tông nhựa
BTN
Đá dăm LN Cấp phối Đất Loại khác
1 Cao tốc 13 745
2 Quốc lộ 146 (tuyến chính) 23.816 970 14.586 6.585 333 80 1.262
3 Đường tỉnh 998 27.176 3.143 8.530 13.647 1.687 730 430
4 Đường huyện 8.680 57.294 9.308 7.532 24.455 8.041 10.506 530
5 Đường xã 61.402 173.294 66.949 5.086 18.420 28.466 53.268 4.835
6 Đường đô thị 23.495 27.910 5.480 30.598 5.519 2.109 1.497 174
7 Đường GTNT khác 168.888 256.377 94.500 10.585 12.113 36.152 100.647 6.633
8 Đường chuyên dùng 2.476 8.528 878 5.945 894 2.676 1.541 150
Nguồn: Bộ Giao thông vận tải (2017)
Hạ tầng giao thông đường bộ phục vụ logistics Việt Nam